PW16J04 — SHERLING COAT MEDIUMPW16J06 — SHERLING COAT LONG